فروشگاه

کتاب های در حال چاپ

۲۰۱۶۰۵۲۴_۰۹۱۴۴۲

نام کتاب: کاغذ وباد

تالیف: دکتر علی محمد ملاحی

چاپ : ۱۳۹۰

قیمت خرید : ۵۰۰۰۰  ریال

موضوع: شعر فارسی

****************************************************************

۲۰۱۶۰۵۲۴_۰۹۱۵۳۳نام کتاب: آشنایی با مفاهیم اولیه و روش های درمانی طب سنتی

تالیف: دکتر علی محمد ملاحی

چاپ : ۱۳۹۲

قیمت خرید : ۱۱۰۰۰۰ ریال

موضوع: طب سنتی

****************************************************************

۲۰۱۶۰۵۲۴_۰۹۱۵۲۴نام کتاب: گلند

تالیف:دکتر علی محمد ملاحی

چاپ : ۱۳۹۲

قیمت خرید : ۶۰۰۰۰۰  ریال

موضوع: داستان های فارسی

****************************************************************

فروشگاه